Κίνητρα ενεργειακής & στατικής αναβάθμισης στα αυθαίρετα

Παροχή οικονομικού κινήτρου στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, που θα ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις του νέου πολεοδο­μικού νομοσχεδίου, μαζί με τη νομι­μοποίηση να κάνουν «λίφτινγκ» στο αυθαίρετό τους, μελετά το Υπουργείο Πε­ριβάλλοντος, για να δώσει νέα ώθη­ση στην εισπρακτική επιχείρηση των προστίμων αυθαιρέτων, συνολικού ύ­ψους άνω των 3 δισ. ευρώ, η οποία λόγω της οικονομικής κρίσης βρίσκε­ται σε καμπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ θα περι­λαμβάνεται διάταξη η οποία θα προ­βλέπει για τους ιδιοκτήτες που θα υπα­χθούν στη ρύθμιση νομιμοποίησης, ε­φόσον επιθυμούν να φτιάξουν το αυθαίρετό τους, μεγάλο μέρος, σε ποσο­στό έως 50% της δαπάνης, που θα α­ντιστοιχεί σε πιστοποιημένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης είτε βελτίω­σης της στατικής επάρκειας του κτηρίου, να συμψηφίζεται με το πρόστιμο νομι­μοποίησης. Παράλληλα, θα περιλαμ­βάνονται στο νομοσχέδιο ευνοϊκές ρυθ­μίσεις υπολογισμού και αποπληρωμής των προστίμων σύμφωνα με τις οικο­νομικές δυνατότητες του κάθε ιδιοκτή­τη, σε βάθος χρόνου έως 5 ετών. Το νέο νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική φάση της διαμόρφωσής του και εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδος. Οι λεπτομέρειες και ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής της νέ­ας ρύθμισης για το «λίφτινγκ» στα υ­πό νομιμοποίηση αυθαίρετα θα κα­νονιστούν στη συνέχεια, με την έκδο­ση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το "παζάρι"

Ωστόσο από τις επόμενες ημέρες αρ­χίζει «μεγάλο παζάρι» στην κυβέρνη­ση, μεταξύ των δύο συναρμόδιων υ­πουργείων Οικονομικών και Περι­βάλλοντος, για την πορεία της ει­σπρακτικής επιχείρησης των αυθαιρέ­των αλλά και την τύχη των πόρων του «Πράσινου Ταμείου». Το υπουργείο Περιβάλλοντος διαπιστώνει αφ' ενός μεν ότι τους τελευταίους μήνες σημει­ώνεται ραγδαία πτώση των δηλώσεων αυθαιρέτων, λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα ελληνικά νοι­κοκυριά, αφ' ετέρου δε διαρκή συρ­ρίκνωση των πόρων του «Πράσινου Ταμείου», που διοχετεύονται σε πο­σοστό 97,5% στον κρατικό προϋπο­λογισμό και μόλις κατά 2,5% σε «πρά­σινες δραστηριότητες». Σε αυτές τις συνθήκες, ενόψει και των τελικών α­ποφάσεων του Συμβουλίου της Επι­κρατείας, όπου εκδικάστηκε στις 15 Φεβρουαρίου προσφυγή κατά των νο­μιμοποιήσεων αυθαιρέτων, ο ανα­πληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σ. Καλα­φάτης και το επιτελείο του θα προ­σπαθήσουν να πείσουν την κυβέρνη­ση σε κεντρικό επίπεδο και τον υ­πουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και τους συνεργάτες του, ότι το οικοδόμημα της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κλυδωνίζεται, τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο και ότι απαιτούνται, ενόψει της νέ­ας νομοθετικής παρέμβασης που ε­τοιμάζει το ΥΠΕΚΑ, μέτρα στήριξης και προσέλκυσης εσόδων από τους εν­διαφερόμενους ιδιοκτήτες.
Ειδικότερα το ΥΠΕΚΑ στο τραπέζι των συζητήσεων με το οικονομικό ε­πιτελείο ετοιμάζεται να «ρίξει» ως προ­τάσεις και επιχειρήματα ότι:

Για τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης των υπό νομιμοποίηση αυθαιρέτων: 1) Το μέτρο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 2) θα δώσει ώθη­ση στη χειμαζόμενη οικοδομική δρα­στηριότητα και θα απόφερει προσθετά έσοδα στα ασφαλιστικά και κρατικά τα­μεία από εισπράξεις εισφορών, ΦΠΑ υλικών, εργασιών, υπηρεσιών κ.λπ. και 3) θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες, που έχουν παλαιά αυθαίρετα, ώστε να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις και να αυξηθούν τα έσοδα των προστίμων αυθαιρέτων. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο συνολικός λο­γαριασμός νομιμοποίησης και ανακα­τασκευής για πολλά παλαιά κτήρια εί­ναι απαγορευτικός.
Για την αύξηση των πόρων υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» σημειώνεται ότι τα τρία τελευταία χρόνια από τις επιχειρήσεις νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων και αυθαιρέτων έχουν εισπραχθεί συνολικά περί τα 780 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από την εξόφληση των προ­στίμων, για τις δηλώσεις που έχουν ή­δη υποβληθεί, τα συνολικά έσοδα θα φτάσουν περί τα 2 δισ. ευρώ.
Στο ΥΠΕΚΑ πιστεύουν ότι είναι εφι­κτός ο στόχος εισπράξεων προστίμων αυθαιρέτων άνω των 3 δισ. ευρώ. Έτσι θα προτείνουν στο υπουργείο Οικο­νομικών, πάνω από τα 2,5 δισ. ευρώ να αυξάνονται κλιμακωτά και να φθά­σουν έως 50% των νέων εισπράξεων οι πόροι που θα διοχετεύονται σε «πρά­σινες δραστηριότητες» μέσω του «Πρά­σινου Ταμείου».

Οι αλλεπάλληλες «λεηλασίες» του πράσινου κουμπαρά τινάζουν στον α­έρα το θεσμικό θεμέλιο για τις νομιμο­ποιήσεις αυθαιρέτων, που είναι το λε­γόμενο περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Το θέμα βρίσκεται υπό τη δικαστική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπει­τα από την εκδίκαση σχετικής προσφυ­γής, με αίτημα ο νόμος των τακτοποιή­σεων να κριθεί αντισυνταγματικός.

Οι νέες ρυθμίσεις για τα πρόστιμα

Ευνοϊκοί όροι για την πληρωμή προστίμων αυθαιρέτων, θα προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες, ο αριθμός των δόσεων θα φθάνει ως τις 60. Ο χρόνος αποπληρωμής του προστίμου θα είναι ως 5 έτη, με δυνατότητα να καθορίζει ο ίδιος ο ι ιδιοκτήτης σύμφωνα με τις οικονομίες στου δυνατότητες τον τρόπο εξόφλησης του προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει ένα ελάχιστο ποσό ανά εξάμηνο το οποίο θα καλύπτει ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 10 έως 20% της συνολικής οφειλής του προστίμου. Η νομιμοποίηση των λεγόμενων μικρών πολεοδομικών παραβάσεων, εντός του νόμιμου όγκου του ακινήτων, που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια, θα γίνεται με εφάπαξ πρόστιμο των 500 ευρώ,επίσης με ευνοϊκό διακανονισμό πολλών δόσεων. Τα πρόστιμα διατηρούνται στα ίδια επίπεδα, ώστε να μην υπάρξουν τριβές και προβλήματα και διαφορετική μεταχείριση όσων ιδιοκτητών έχουν ενταχθεί ήδη στο νόμο.

Του ΑΡΓΥΡΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ